رکود اقتصادی کارخانه‌های 3 شیفت را یک شیفت کرده است

دبیر انجمن تولید کنندگان نوشابه گفت: رکود اقتصادی کارخانه‌های 3 شیفت را یک شیفت کرده است.

<
از: کیهان
رکود اقتصادی کارخانه‌های 3 شیفت را یک شیفت کرده است