Home

قوه قضاییه به موضوع حمایت از سقط جنین ورود کند

معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در واکنش به ترویج فمنیسم و سقط جنین از سوی یکی از بازیگران کشورمان گفت: حامیان آزادی سقط جنین در واقع از کشتار عامدانه نوزادان حمایت می‌کنند.

از: کیهان
قوه قضاییه به موضوع حمایت از سقط جنین ورود کند