Home

خطر بروز وبا در مرزهای غربی و شرقی کشور

به ‌گفته «محمود نبوی» معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، همجواری ایران با کشورهای با اندمیستی بالای بیماری «وبا»، عدم دسترسی کامل به آب آشامیدنی سالم در برخی مناطق کشور به‌ویژه مناطق همجوار کشورهای یادشده و همچنین در برخی مناطق روستایی از جمله عوامل مهم بروز وبا در کشور است.

از: کیهان
خطر بروز وبا در مرزهای غربی و شرقی کشور
  test