هیچ تخلفی در شهرداری رشت صورت نگرفته است

به دنبال طرح تخلفات قانونی و مالی شهرداری رشت از سوی 3 عضو شورای اسلامی این شهر، شهردار رشت وقوع تخلفات در شهرداری را تکذیب کرد.

<
از: کیهان
هیچ تخلفی در شهرداری رشت صورت نگرفته است