کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی(خبر ویژه)

عضو مرکزیت حزب کارگزاران اذعان کرد در 3 ساله دولت یازدهم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.

<
از: کیهان
کاهش سرمایه‌گذاری در 3 سال دولت روحانی(خبر ویژه)