Home

رئیس کمیسیون اقتصادی شدید برای شهرام جزایری نوشابه باز نکنید!(خبر ویژه)

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید اگر دوستان به من رأی بدهند در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در خدمت دوستان خواهم بود.

از: کیهان
رئیس کمیسیون اقتصادی شدید برای شهرام جزایری نوشابه باز نکنید!(خبر ویژه)