Home

رایزنی و هماهنگی وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه برای سرکوب شدیدتر تکفیری‌ها

وزیر دفاع کشورمان با بیان اینکه مقابله با تکفیری‌ها را تا استقرار ثبات و امنیت در سطح منطقه ادامه می‌دهیم، تصریح کرد: آتش‌بسی را قبول داریم که موجب تقویت تروریست‌ها در سوریه نشود.

از: کیهان
رایزنی و هماهنگی وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه برای سرکوب شدیدتر تکفیری‌ها
  test