گشایش!(گفت و شنود)

<
از: کیهان
گشایش!(گفت و شنود)