اصلاح نفس سالک پس از افساد، از امور مشکله است(سلوک عارفانه)

<
از: کیهان
اصلاح نفس سالک پس از افساد، از امور مشکله است(سلوک عارفانه)