مستی گناه شدیدتر از شراب است(حکایت خوبان)

<
از: کیهان
مستی گناه شدیدتر از شراب است(حکایت خوبان)