Home

ایرفرانس با آغاز مسابقات یورو 2016 به جمع اعتصابیون فرانسه پیوست

با وجود تهدیدهای رئیس‌جمهور و وزیر حمل و نقل فرانسه، خلبانان ایرفرانس نیز به کارگران اعتصابی بخش حمل و نقل فرانسه پیوستند آن هم درست همزمان با آغاز مسابقات یورو 2016.

از: کیهان
ایرفرانس با آغاز مسابقات یورو 2016 به جمع اعتصابیون فرانسه پیوست