احتمال منتفی بودن تخریب علاءالدین

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: تخریب طبقه هفتم علاءالدین خیلی طول کشیده و اگر بر این منوال ادامه یابد به نظر می‌رسد دیگر تخریبی صورت نگیرد و جای شبهه است چرا تاکنون تخریب انجام نشده است.

<
از: کیهان
احتمال منتفی بودن تخریب علاءالدین