Home

توصیه به سقط جنین در مراکز درمانی و مطب‌ها

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از سیاست‌های برخی مراکز پزشکی در زمینه سقط جنین گفت: در برخی مراکز درمانی و مطب‌ها شرایط سقط قانونی را برای مادر و فرزند فراهم می‌کنند.

از: کیهان
توصیه به سقط جنین در مراکز درمانی و مطب‌ها