آب زاینده‌رود تابستان رها سازی نمی‌شود

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: آب زاینده‌رود تابستان امسال رهاسازی نمی‌شود.

<
از: کیهان
آب زاینده‌رود تابستان رها سازی نمی‌شود