26 نفر از کارکنان محیط‌زیست کرمانشاه از کار اخراج شدند

26 نفر از نیروهای شاغل در سازمان محیط‌زیست کرمانشاه از کار اخراج شدند.

<
از: کیهان
26 نفر از کارکنان محیط‌زیست کرمانشاه از کار اخراج شدند