مایکل مور: انگلستان مکانی زهرآگین است(اخبار ادبی و هنری)

مایکل مور مستندساز آمریکایی اعتقاد دارد که انگلستان مکانی زهرآگین است.

<
از: کیهان
مایکل مور: انگلستان مکانی زهرآگین است(اخبار ادبی و هنری)