کارگران بیکار شده کاشی حافظ خواستار احقاق حقوق خود شدند

کارگران بیکار شده کارخانه کاشی حافظ دیروز در مقابل این مجموعه اقدام به تجمع اعتراض‌آمیز کرده‌اند.

<
از: کیهان
کارگران بیکار شده کاشی حافظ خواستار احقاق حقوق خود شدند