Home

زندان هم مانع از افطاری دادن شیخ زکزاکی به همسایگان نشد

رهبر مظلوم شیعیان نیجریه با وجود زندانی بودن امسال هم سنت حسنه افطاری دادن به همسایگان را انجام می‌دهد.

از: کیهان
زندان هم مانع از افطاری دادن شیخ زکزاکی به همسایگان نشد
  test