اعتصاب کارگری در پاریس برج ایفل را باز هم تعطیل کرد

کارکنان برج ایفل در پاریس بار دیگر با پیوستن به جمع اعتصابیون و معترضان به قانون جدید کار این برج را به تعطیلی کشاندند.

<
از: کیهان
اعتصاب کارگری در پاریس برج ایفل را باز هم تعطیل کرد