Home

بقای کشاورزی با نرخ بالای سود بانکی امکان‌پذیر نیست

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی با نرخ‌ سودهای بانکی 16، 18 یا 20 درصد دوام نمی‌آورد زیرا تولیدکننده برای بازپرداخت این تسهیلات باید حداقل در سال 10 تا 15 درصد اضافه درآمد داشته باشد.

از: کیهان
بقای کشاورزی با نرخ بالای سود بانکی امکان‌پذیر نیست