Home

عذرخواهی دیرهنگام وزیر اقتصاد بابت حقوق‌های نامشروع

وزیر اقتصاد که یک ماه پیش از مدیر 87 میلیون تومانی بیمه مرکزی دفاع کرده بود دیروز مجبور شد به دلیل فشار افکار عمومی، از مردم بابت حقوق‌های نامشروع عذرخواهی کند.

<
از: کیهان
عذرخواهی دیرهنگام وزیر اقتصاد بابت حقوق‌های نامشروع