شنا در رودخانه‌ 4 قربانی گرفت

شنا کردن در رودخانه 4نفر را به کام مرگ فرستاد.

<
از: کیهان
شنا در رودخانه‌ 4 قربانی گرفت