Home

تیراندازی در مرکز پزشکی فلوریدا

تیراندازی در یک مرکز پزشکی در فلوریدا منجر به مرگ دو تن شد.

از: کیهان
تیراندازی در مرکز پزشکی فلوریدا
  test