آیت الله جنتی رئیس کمیسیون تحقیق خبرگان شد

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری با رأی اعضای کمیسیون‌های این مجلس، برای دو سال مشخص شد.

<
از: کیهان
آیت الله جنتی رئیس کمیسیون تحقیق خبرگان شد