Home

پیش‌بینی راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری

وزیر اقتصاد از پیش‌بینی راه‌اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری خبر داد.

از: کیهان
پیش‌بینی راه اندازی شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه بانکداری