شهرام جزایری با تودیع وثیقه آزاد می‌شود

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد درباره دستگیری شهرام جزایری در مشهد گفت: قبل از دستگیری تذکرات لازم به وی در خصوص ورود نکردن به پروژه پدیده داده شده بود، اما نامبرده به تذکرات دادستانی توجه نکرد.

<
از: کیهان
شهرام جزایری با تودیع وثیقه آزاد می‌شود