برطرف شدن کاستی‌ها فقط در پرتو نقد صورت می‌گیرد

وزیر اقتصاد برطرف شدن ضعف‌ها و کاستی‌ها را تنها در پرتو نقد آگاهانه ممکن دانست.

<
از: کیهان
برطرف شدن کاستی‌ها فقط در پرتو نقد صورت می‌گیرد