کاش به جای کاهش تورم مشکل رکود حل می‌شد

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی با انتقاد از دولت یازدهم گفت: کاش به جای کاهش تورم مشکل رکود را حل می‌کردند، زیرا امروز مسئله رکود به مراتب از تورم در اقتصاد کشور مهم‌تر است.

<
از: کیهان
کاش به جای کاهش تورم مشکل رکود حل می‌شد