Home

باز هم تکلیف خزانه‌دار مشخص نشد!؟

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در جلسه هیات اجرایی مورد بحث قرار گرفت و در این جلسه باز هم تکلیف سرپرست خزانه‌داری مشخص نشد.

از: کیهان
باز هم تکلیف خزانه‌دار مشخص نشد!؟