مار یک متری در هواپیما!

خلبان یک هواپیما به دلیل وجود یک مار در هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد.

<
از: کیهان
مار یک متری در هواپیما!