Home

ادامه تغییرات در فدراسیون تکواندو

بعد از ابقای سرمربی تیم‌ملی تکواندو و تغییر در اعضای کادر فنی، رئیس‌کمیته داوران تغییر کرد.

از: کیهان
ادامه تغییرات در فدراسیون تکواندو