جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساسنامه و قوانین ورزشی کشورها

رئیس بخش روابط سازمانی و مدیریت روابط کمیته‌های ملی المپیک IOC گفت: بحث اصلاح اساسنامه‌ها و قوانین ورزشی کشورها با جدیت دنبال خواهد شد.

<
از: کیهان
جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساسنامه و قوانین ورزشی کشورها