جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساسنامه و قوانین ورزشی کشورها

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

رئیس بخش روابط سازمانی و مدیریت روابط کمیته‌های ملی المپیک IOC گفت: بحث اصلاح اساسنامه‌ها و قوانین ورزشی کشورها با جدیت دنبال خواهد شد.


کمیته ملی المپیک کویت نیز در حالت تعلیق به سر می‌برد و وضعیت ۱۵ کمیته ملی المپیک از لحاظ قوانین در دست بررسی و پیگیری است. در روز پایانی اجلاس که در آن شاهرخ شهنازی دبیرکل و عاطفه اسلامیان مدیر امور بین‌الملل کمیته ملی المپیک به نمایندگی از ایران حضور داشتند، جروم پویوی رئیس بخش روابط سازمانی و مدیریت روابط کمیته‌های ملی المپیک IOC، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای توصیه‌های مصوب ۲۷ و ۲۸ دستور جلسه المپیک ۲۰۲۰ و الگوی اخیر ارسالی به کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی با موضوع اصول اساسی و مبانی اولیه برای همکاری بین مقامات دولتی و سازمان‌های ورزشی هر کشور و دستورالعمل‌های مربوط به عقد قراردادهای فیمابین پرداخت و همچنین اشاره کرد که بحث اصلاح اساسنامه‌ها و قوانین ورزشی کشورها با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین ضمن اشاره به کشور کویت اظهار کرد: در حال حاضر به منظور حفاظت از جنبش المپیک در برابر دخالت دولت کویت، کمیته ملی المپیک کویت در حالت تعلیق به سر می‌برد و وضعیت ۱۵ NOC  از لحاظ قوانین در دست بررسی و پیگیری است تا قوانین داخلی ورزش کشورشان و اساسنامه‌های خود و فدراسیون‌های ورزشی عضو آنها، بر اساس اصول بنیادین جنبش المپیک، منشور المپیک، دستور جلسه ۲۰۲۰، اصول مدیریت مطلوب و اصل استقلال و ملزومات فدراسیون‌های بین‌المللی اصلاح و سپس به تصویب مراجع بین‌المللی مربوطه برسد و امیدواریم دولت‌ها هم با تعامل سازنده این روند را تسریع نمایند.
از: کیهان
جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساسنامه و قوانین ورزشی کشورها