صادرات مرکبات مازندران و مشکلات پیش روی

در حالی که باغداران مازندران این روزها بیشترین فشار را از پایین بودن قیمت و احتمال فاسد شدن دسترنج یک ساله خود متحمل می‌شوند، گره صادرات این محصول مهم باغی استان همچنان ناگشوده باقی مانده است.

<
از: کیهان
صادرات مرکبات مازندران و مشکلات پیش روی