هیچ کاجی را قطع نکنید!

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در آستانه سال نو میلادی از شهروندان مسیحی خواست با استفاده از درخت کاج مصنوعی مانع قطع 12 هزار اصله درخت کاج شوند.

<
از: کیهان
هیچ کاجی را قطع نکنید!