Home

رانت 280 تومانی تغییر نرخ دلار به جیب چه کسانی می‌رود؟(خبر ویژه)

«تغییر 280 تومانی ارزش دلار در یک هفته رانت ایجاد می‌کند».

از: کیهان
رانت 280 تومانی تغییر نرخ دلار به جیب چه کسانی می‌رود؟(خبر ویژه)
  test