Home

یورش افراد مسلح به زندانی در فیلیپین

افراد مسلح با یورش به زندانی در جنوب فیلیپین، بیش از ۱۵۰ زندانی را فراری دادند.

از: کیهان
یورش افراد مسلح به زندانی در فیلیپین