صادرات صوری برای دریافت جوایز صادراتی و تسهیلات بانکی!

«برخی افراد سودجو بدون صادرات واقعی، جوایز صادراتی و ارز دولتی و تخفیف تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی می‌گیرند».

<
از: کیهان
صادرات صوری برای دریافت جوایز صادراتی و تسهیلات بانکی!