Home

شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان

دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی که در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده‌اند، درصورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه، می‌توانند حداکثر به مدت یک سال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

از: کیهان
شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی برای دانشجویان