پروژه «جهان در برابر خشونت و افراطی‌گری»؛ طرحی برای صلح جهانی

محلات-جوان نخبه محلاتی نامزد دریافت جایزه یونسکودرسال۲۰۱۶که پروژه «جهان در برابر خشونت و افراط گری» را تدوین کرده معتقد است که تحقق صلح جهانی مستلزم عزم ملت ها برای مبارزه با افراطی‌گری است.

<
از: مهر نیوز
پروژه «جهان در برابر خشونت و افراطی‌گری»؛ طرحی برای صلح جهانی