Home

اجرای الگوی شهریه توسط مدارس غیردولتی ضروری است

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: اجرای الگوی شهریه توسط مدارس غیر دولتی ضروری است.

<
از: مهر نیوز
اجرای الگوی شهریه توسط مدارس غیردولتی ضروری است