Home

هر شهروند ایرانی می تواند یک فیلم کوتاه برای «حسنات» ارسال کند

اصفهان -دبیراجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: باتوجه به ایجاد بخش هرشهروند یک فیلم کوتاه شهروندان سراسر کشور می‌توانند فیلم کوتاهی با این موضوع را برای ششمین جشنواره حسنات ارسال کنند.

از: مهر نیوز
هر شهروند ایرانی می تواند یک فیلم کوتاه برای «حسنات» ارسال کند