پرتو درمانی با مشکل کمبود تجهیزات مواجه است

عضو هیئت مدیره انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: از نظر علمی و اجرایی در روند پرتو درمانی مشکلی در کشور وجود ندارد، اما مسئله اصلی کمبود تجهیزات است.

<
از: مهر نیوز
پرتو درمانی با مشکل کمبود تجهیزات مواجه است