Home

نخستین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی برگزار شد

نخستین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی ایران با ارائه آخرین دستاوردها و اطلاعات روز دنیا در مورد علم پرتو درمانی، در مرکز تصویربرداری بیمارستان امام (ره) برگزار شد.

<
از: مهر نیوز
نخستین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی برگزار شد