Home

برجام را نه فتح الفتوح می دانیم و نه کشور فروشی

زنجان-عضومجلس خبرگان رهبری گفت: برجام را نه فتح الفتوح می دانیم و نه کشور فروشی، ما در این موضوع مطیع امر رهبری هستیم.

از: مهر نیوز
برجام را نه فتح الفتوح می دانیم و نه کشور فروشی