شاخصه‌های سیاستمداران خوب ایرانی در نظر آمریکایی‌ها چیست؟

مهاجرانی نیز در نهایت به دامان روباه پیر پناه برد و در وقایع فتنه‌ی 88 در خیانتی آشکار به ملت خویش به عنوان یک کارشناس فتنه‌انگیز از تریبون رسمی انگلستان برای دامن زدن به فتنه تمام تلاش خویش را به کار گرفت و به انقلاب اسلامی خیانت کرد.

<
از: پارس نیوز
شاخصه‌های سیاستمداران خوب ایرانی در نظر آمریکایی‌ها چیست؟