جنایت دربیمارستان پس از تولد نوزاد

مشاجره دوخانواده برسرمراقبت از زن جوان دربیمارستان، با جنایت خونین و مجروح شدن دوبرادربه پایان رسید.

<
از: پارس نیوز
جنایت دربیمارستان پس از تولد نوزاد