Home

چرا اصلاح طلبان از دزدی فیش های نجومی دفاع می کنند!

حسین زمان " مردم ما خوب این تفاوت ها را می فهمند و اینقدر ناآگاه نیستند که تصور کنند دزدی سی میلیون تومانی از سرقت سه هزار میلیارد تومانی بزرگ تر است. مردم به پاکی نیت ما و صداقت ما در حفظ حقوقشان بها می دهند و نه به جوسازی ها و سیاه نمایی ها. سیاه نمایی از جانب هر کسی مردود است..."

از: پارس نیوز
چرا اصلاح طلبان از دزدی فیش های نجومی دفاع می کنند!