چه زمانی انسان بیشتر گناه می‌کند

از حضرت امام صادق(ع) سؤال کردند: چه زمانی بندگان خدا از دیگر اوقات بیشتر گناه می‌‌کنند؟ حضرت فرمودند: وقتی دهان باز شد، گناه زیاد می‌شود. از ملک دست چپ سؤال کردند چه موقع کار نوشتنت زیاد می‌شود؟ فرمود: وقتی بشر سخن می‌گوید.

<
از: پارس نیوز
چه زمانی انسان بیشتر گناه می‌کند