جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برگزار شد

شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برای بررسی وضعیت تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و نوجوانان برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه و گرجستان با حضور اعضاء در محل خانه کشتی شماره یک برگزار شد.

به گزارش پارس نیوز،
مصوبات این نشست به شرح زیر است:
 
1-  مقرر گردید با توجه به شرایط پیش آمده در وزن 42 کیلوگرم نوجوانان آزاد، میان نفرات دوم و سوم انتخابی تیم ملی در این وزن ، رقـابت درون اردویی برای تعیین کشتی گیر ملی پوش برگزار شود. (2 پیروزی در 3 مسابقه).
 
2- مقرر گردید با توجه به عدم رضایت کادر فنی از عملکرد نفر اول انتخابی تیم ملی در رقابت های آسیایی  در وزن 54 کیلوگرم ، کادر فنی از میان نفرات اول و دوم  انتخابی تیم ملی، کشتی گیر واجد شرایط را انتخاب خواهد نمود .
 
3- مقرر گردید با توجه به عدم رضایت کادر فنی از عملکرد نفر اول رقابت های تیم ملی در وزن 58 کیلوگرم میان نفرات اول تا پنجم رقابت های انتخابی تیم ملی به صورت دوره ایی، رقابت درون اردویی برگزار شود. کشتی گیر برتر برای حضور در رقابت های جهانی در این وزن با نظر شورای فنی انتخاب خواهد شد.
 
4- مقرر گردید در وزن 69 کیلوگرم ابتدا آقای  حیدر قربانی و آقای کاووسی با یک دیگر رقابت کرده و برنده آنها با نفر اول 69 کیلوگرم (سجاد غلامی ) برای پوشیدن تیم ملی رقابت کنند.(2 پیروزی از 3 مسابقه)
 
5- در وزن 76کیلوگرم با توجه به آسیب دیدگی آقای مرادیان نفراول رقابت های انتخابی تیم ملی ،ضمن حفظ جایگاه نامبرده ، برای تعیین نفر دوم آقایان درویشی ، نجفی و شکوری با یکدیگر رقابت نمایند.(دونفر برتر 2 پیروزی از 3 مسابقه)
 
6- مقرر گردید سایر اوزان وفق مفاد بند سیزدهم از فرآیند انتخابی تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و نفرات واجد شرایط از سوی کادر فنی برای پوشیدن تیم ملی معرفی شوند.
 
7- مقرر گردید وزن کشی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان، روز هجدهم مرداد ماه با دو کیلوگرم ارفاق برگزار و روز نوزدهم مرداد ماه رقابت های انتخابی درون اردویی برگزار شود.
 
8- مقرر گردید پیرو گزارش سر مربی تیم ملی جوانان اوزان 55 کیلوگرم، 66  کیلوگرم، 74کیلوگرم، 84 کیلوگرم، 96 کیلوگرم، و 120 کیلوگرم وفق مفاد بند سیزدهم از فرآیند انتخابی تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و نفرات واجد شرایط از سوی کادر فنی برای پوشیدن تیم ملی معرفی شوند.
 
9- در وزن 60 کیلو گرم با توجه به شرایط ایجاد شده برای نفر اول این وزن، مقرر گردید کادر فنی بر مبنای نتایج انتخابی تیم ملی و ارزیابی عملکرد فنی کشتی گیران در اردوها و مسابقات تدارکاتی نسبت به معرفی کشتی گیر واجد شرایط اقدام نماید.
 
10- در وزن 55 کیلو گرم با توجه به نارضایتی کادر فنی از عملکرد نفر اول انتخابی تیم ملی در این وزن در مسابقات آسیایی، مقرر گردید از میان نفرات دوم و سوم انتخابی تیم ملی کشتی گیر واجد شرایط با توجه به ارزیابی کادر فنی انتخاب شود.

 

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برگزار شد