Home

دستاورد برجام تحقیقا هیچ بود/ برجام چیزی برای ما نداشت

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه برجام برای ما چیزی نداشت گفت: تنها دستاورد برجام این است که به آنهایی که با صراحت می‌گفتند به مذاکرات خوشبینیم و آمریکا را کدخدا می‌دانستند، نشان داد آمریکا قابل اعتماد نیست.

از: پارس نیوز
دستاورد برجام تحقیقا هیچ بود/ برجام چیزی برای ما نداشت